Emmi-dent 6 Emmi-dental Pasta Emmi-dent Koñcówki standardowe Koñcówki dla dzieci

Emmi-dent 6

Emmi-dent 6 stosuje technologiê ultrad¼wiêków - najnowsz± i najskuteczniejsz± w dziedzinie higieny jamy ustnej. Znakomicie usuwa nalot bakteryjny z Twoich zêbów, zapewniaj±c Ci zdrowy i piêkny u¶miech.

Opracowana wed³ug najnowszych badañ naukowych niemieckich in¿ynierów, szczoteczka Emmi-dent 6 nie pracuje poprzez mechaniczne tarcie, jak zwyk³e szczoteczki elektryczne, lecz dziêki nowej technologii wykorzystuje do czyszczenia w³a¶ciwo¶ci fal ultrad¼wiêkowych. Czyszcz±ce fale ultrad¼wiêkowe docieraj± do najmniejszych zakamarków i miêdzyzêbowych otworów, równie¿ w implantach i sta³ych aparatach ortodontycznych, bez mechanicznego nacisku i tarcia. Za ich pomoc± Emmi-dent 6 skutecznie usuwa nalot bakteryjny, jak te¿ uci±¿liwe osady z nikotyny, kawy i herbaty. W przypadku zastarza³ych nalotów stosowanie szczoteczki zapobiega ich ponownemu pojawieniu siê po usuniêciu kamienia przez dentystê. Dodatkowo fale ultrad¼wiêkowe oddzia³uj± bardzo pozytywnie na dzi±s³a, podniebienie i jêzyk.

Wykorzystywanie ultrad¼wiêków w higienie jamy ustnej oraz do czyszczenia zêbów jest absolutnie nieszkodliwe dla ludzi. Fale ultrad¼wiêkowe czyszcz± z szybko¶ci± 1.4 miliona drgañ na sekundê, dzia³aj±c na powierzchnie zêba i dzi±se³ powoduj± intensywne i utrzymuj±ce siê usuniêcie nalotu nazêbnego jak i innych zanieczyszczeñ, poprawiaj±c dodatkowo ukrwienie tkanki dzi±se³. Ju¿ po kilku dniach stosowania odczuj± Pañstwo jêdrno¶æ tkanek dzi±se³ i podniebienia. Równie¿ sk³onno¶æ do krwawienia dzi±se³ zostaje zredukowana przez zastosowanie szczoteczki Emmi-dent. D³ugoletnie badania w laboratoriach wykaza³y, ¿e stosowanie ultrad¼wiêków w higienie jamy ustnej przynosi niezwyk³e efekty równie¿ w czyszczeniu koron, implantów i mostków dentystycznych.


Ultrad¼wiêkowa szczoteczka Emmi-dent 6

W ZESTAWIE:

  • 1 rêkoje¶æ szczoteczki
  • 1 ³adowarka
  • 2 koñcówki standardowe
  • 1 tubka pasty Emmi-dent

CENA: 389 PLN

Emmi-dental

Ultrad¼wiêkowa szczoteczka Emmi-dental - dziêki najnowszej technologii ultrad¼wiêkowej skutecznie chroni zêby i usuwa kamieñ nazêbny. Ten zestaw zawiera dodatkow± koñcówkê, specjalnie przeznaczon± do usuwania kamienia nazêbnego.

Opracowana wed³ug najnowszych badañ naukowych niemieckich in¿ynierów, szczoteczka Emmi-dental nie pracuje poprzez mechaniczne tarcie, jak zwyk³e szczoteczki elektryczne, lecz dziêki nowej technologii wykorzystuje do czyszczenia w³a¶ciwo¶ci fal ultrad¼wiêkowych. Czyszcz±ce fale ultrad¼wiêkowe docieraj± do najmniejszych zakamarków i miêdzyzêbowych otworów, równie¿ w implantach i sta³ych aparatach ortodontycznych, bez mechanicznego nacisku i tarcia. Za ich pomoc± Emmi-dental skutecznie usuwa nalot bakteryjny, jak te¿ uci±¿liwe osady z nikotyny, kawy i herbaty. W przypadku zastarza³ych nalotów stosowanie szczoteczki zapobiega ich ponownemu pojawieniu siê po usuniêciu kamienia przez dentystê. Dodatkowo fale ultrad¼wiêkowe oddzia³uj± bardzo pozytywnie na dzi±s³a, podniebienie i jêzyk.

Wykorzystywanie ultrad¼wiêków w higienie jamy ustnej oraz do czyszczenia zêbów jest absolutnie nieszkodliwe dla ludzi. Fale ultrad¼wiêkowe czyszcz± z szybko¶ci 1.6 miliona drgañ na sekundê, dzia³aj±c na powierzchnie zêba i dzi±se³ powoduj± intensywne i utrzymuj±ce siê usuniêcie nalotu nazêbnego jak i innych zanieczyszczeñ, poprawiaj±c dodatkowo ukrwienie tkanki dzi±se³. Ju¿ po kilku dniach stosowania odczuj± Pañstwo jêdrno¶æ tkanek dzi±se³ i podniebienia. Równie¿ sk³onno¶æ do krwawienia dzi±se³ zostaje zredukowana przez zastosowanie szczoteczki Emmi-dental. D³ugoletnie badania w laboratoriach wykaza³y, ¿e stosowanie ultrad¼wiêków w higienie jamy ustnej przynosi niezwyk³e efekty równie¿ w czyszczeniu koron, implantów i mostków dentystycznych.


Ultrad¼wiêkowa szczoteczka Emmi-dental

W ZESTAWIE:

  • 1 rêkoje¶æ szczoteczki
  • 1 ³adowarka
  • 2 koñcówki standardowe
  • 1 koñcówka do usuwania nalotu
  • 2 tabletki koloryzuj±ce
  • 1 tubka pasty Emmi-dent

CENA: 499 PLN

Koncentrat pasty Emmi-dent

Koncentrat Emmi-dent to pasta do zêbów specjalnie zaprojektowana dla osób u¿ywaj±cych sonicznych i ultrad¼wiêkowych szczoteczek do zêbów.

Pasta Emmi-dent z ekstraktem z miêty i kryszta³kami soli Highland zosta³a specjalnie opracowana dla szczoteczek ultrad¼wiêkowych i sonicznych. Szczególnie skuteczna przy próchnicy i paradontozie, przebarwieniach zêbów, sta³ych aparatach ortodontycznych, stanach zapalnych dzi±se³ i implantach ortodontycznych. Pasta dostêpna jest w dwóch smakach: mocniejszym miêtowym smaku (Emmi-dent Fresh) i o smaku ³agodnym (Emmi-dent Mild)

Jedna tubka pasty Emmi-dent zawiera jej 75 ml.


Koncentrat pasty Emmi-dent

CENA: 15 PLN

Koñcówki standardowe

Jak wiêkszo¶æ nowoczesnych szczoteczek, Emmi-dent i Emmi-dental posiadaj± wymienne koñcówki o budowie umo¿liwiaj±cej wygodn± zamianê. Dodatkowo, koñcówki w ka¿dym zestawie s± w ró¿nych kolorach, co u³atwia odró¿nienie szczoteczek poszczególnych domowników. Dostêpne w sprzeda¿y s± opakowania po 2, 4 i 10 koñcówek.

Rozmiar koñcowek standardowych EMAG jest tak dobrany, aby wygodnie operowaæ koñcówk± w jamie ustnej. Dla dzieci i osób o drobnych zêbach polecamy koñcówki dzieciêce.

Zgodnie z zaleceniami dentystów, koñcówkê nale¿y wymieniaæ co oko³o 3 miesi±ce, aby unikn±æ zu¿ywania siê w³osia szczoteczki (co zmniejsza jej skuteczno¶æ) jak te¿ gromadzenia siê na niej niehigienicznych osadów w wyniku wielokrotnego u¿ywania.

Standardowe koñcówki

CENA: 40 PLN (2 koñcówki)

65 PLN (4 koñcówki)

145 PLN (10 koñcówek)

Koñcówki dla dzieci

Jak wiêkszo¶æ nowoczesnych szczoteczek, Emmi-dent i Emmi-dental posiadaj± wymienne koñcówki o budowie umo¿liwiaj±cej wygodn± zamianê. Dodatkowo, koñcówki w ka¿dym zestawie s± w ró¿nych kolorach, co u³atwia odró¿nienie szczoteczek poszczególnych domowników.

Poniewa¿ standardowe rozmiary koñcówek, optymalne dla osób doros³ych, bywaj± niewygodne w u¿yciu dla ma³ych dzieci, opracowali¶my specjalne zmniejszone koñcówki. Ich rozmiar jest dobrany specjalnie aby uzyskaæ maksymaln± wygodê i skuteczno¶æ przy niewielkiej jamie ustnej i drobnych zêbach.

Zgodnie z zaleceniami dentystów, koñcówkê nale¿y wymieniaæ co oko³o 3 miesi±ce, aby unikn±æ zu¿ywania siê w³osia szczoteczki (co zmniejsza jej skuteczno¶æ) jak te¿ gromadzenia siê na niej niehigienicznych osadów w wyniku wielokrotnego u¿ywania.


Koñcówki dla dzieci

CENA: 40 PLN (2 koñcówki)

65 PLN (4 koñcówki)

Koñcówki specjalne SB

Koñcówki SB o specjalnym uk³adzie w³ókien przeznaczone s± dla osób nosz±cych aparaty ortodontyczne sta³e. ¶rodkowy rz±d w³ókien jest skrócony, a dwa s±siednie rzêdy wygiête aby równocze¶nie dobrze obejmowaæ aparat i unikaæ zaczepiania o niego w³ókien.

Zgodnie z zaleceniami dentystów, koñcówkê nale¿y wymieniaæ co oko³o 3 miesi±ce, aby unikn±æ zu¿ywania siê w³osia szczoteczki (co zmniejsza jej skuteczno¶æ) jak te¿ gromadzenia siê na niej niehigienicznych osadów w wyniku wielokrotnego u¿ywania.


Koñcówki SB

CENA: 65 PLN (2 koñcówki)

85 PLN (4 koñcówki)